Výstavba inženýrských sítí pro RD v Únanově, lokalita u koupaliště - stavební objekty: kanalizace splašková, dešťová a vodovod

Výstavba inženýrských sítí pro RD v Únanově, lokalita u koupaliště - stavební objekty: kanalizace splašková, dešťová a vodovod           

RN stavby: 3 530 000,-Kč bez DPH

Zahájení: 07/2005

Dokončení: 09/2005

Místo provádění: Únanov

Stavbyvedoucí: p. Josef Trnka
Mistr: p. Vojtěch Hadroušek

Technický popis stavby

Kanalizace splašková v celkové délce 526,7 m vč. přípojek je vyrobena z kameninových trub profilů DN 250 dl. 380,7 a DN 150 dl. 146 m její součástí je výtlak od nově zřízené betonové šachty. Výtlak je dl. 55,6 m z PE DN 90 zaústěnný do stávající šachty.
Kanalizace dešťová je v délce 434 m je tvořená betonovými rourami profilů DN 400 dl. 376 m a DN 300 dl. 58 m a přípojkami. Dešťová kanalizace ústí do vybudovaného výústního objektu.
Vodovod v délce 520 m z PVC DN 100 dl. 400 m a PVC DN 90 dl. 120 m dále 24 ks přípojek. Vodovod je veden protlakem pod komunikací a propojen na stávající vodovodní řád.   

 

Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Strabag a.s.