Čistírna odpadních vod a kanalizace Plumlov

Čistírna odpadních vod a kanalizace Plumlov           

RN stavby: 45 800 000,-Kč bez DPH

Zahájení: 06/2001

Dokončení: 03/2004

Místo provádění: Plumlov

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Roman Jiříček
Stavbyvedoucí: Ing. Emanuel Vlček
Mistr: p. David Balada

Technický popis stavby

Kanalizace I. etapa

Kanalizační síť – jednotná kanalizace v profilech 800, 600, 500, 400, 300 o celkové délce 1 218 m, potrubí HOBAS, PVC, prefabrikované revizní šachty.

 

Kanalizace a ČOV II. etapa

Kanalizační síť – jednotná kanalizace o profilech DN 600, 500, 40, 3600, 150 mm, celkové délky 5 800 m, potrubí HOBAS, PVC, prefabrikované revizní šachty, 4 ks čerpacích stanic z prefabrikátů, výtlaky splaškových vod PVC 160, 110 uložených na štěrkopískové lože s obsypem ze štěrkopísku.

Čistírna odpadních vod – ve skladbě provozní objekt, dešťová zdrž, 2 ks aktivačních nádrží (rozměr – 6x6x6 m), 2 ks dosazovacích nádrží (rozměr 6x6x5 m), dmýchárna 2 ks uskladňovacích kalových nádrží o průměru 5 m, měření množství odpadních vod.

 

Harmonogram prací byl zhotovitelem plněn dle Smlouvy o dílo a v požadované kvalitě. Vyjadřujeme tímto plnou spokojenost s pracovními výsledky výše uvedeného dodavatele.

Stavební práce byly provedny řádně a odborně.

 

 

Objednatel:                                                                 Město Plumlov
p. Pálka
místostarosta