Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - ČOV a kanalizace

Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - ČOV a kanalizace           

RN stavby: 88 600 000,-Kč bez DPH

Zahájení: 04/2002

Dokončení: 03/2004

Místo provádění: Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice


Stavbyvedoucí: p. Josef Trnka
Mistr: p. Michal Jurák

Technický popis stavby
Splašková kanalizační síť v obcích Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice v délce 9.350m (z toho 1.430 m přípojky). Profily prováděných kanalizačních stok DN 300, 250 m, potrubí PP uložené do štěrkopískového podsypu a obsypu, prefabrikované betonové revizní šachty. Výtlaky splaškových vod v délce 5.990 m z PVC potrubí DN 125, 110 a 90 uložené na štěrkopískové lože s obsypem. Na těchto výtlačných řadech byly provedeny 2 shybky pod řekou Dyjí a Dyjskomlýnským náhonem, 6ks čerpacích stanic z toho 3 z prefabrikovaných dílců a tři z vodostavebních betonů litých do bednění na stavbě, čerpací stanice jsou doplněny armaturními šachtami, jedna čerpací stanice je pneumatická.
Práce na kanalizačních stokách se prováděly částečně ve spodní vodě (40% prací) za pomocí pražících boxů.
Část potrubí se prováděla ve stávajících stokách za provozu včetně převádění vody, přečerpávání vody, propojování stávajících přípojek za provozu. Na stavbě bylo provedeno 6 ks čerpacích stanic včetně 1 ks pneumatické čerpací stanice. Tyto čerpací stanice byly propojeny výtlačným potrubím PVC  DN 90, 110, a 125. Na těchto výtlačných řadech byly zhotoveny 2 shybky pod řekou Dyjí a pod Dyjskomlýnským náhonem.
Při vlastní stavbě kanalizačních řadů bylo nutné provést několik přeložek stávajících sítí (Telecom, NN, VO, plynovod a vodovod).
Součástí stavby byla výstavba ČOV pro 3 000 EO. Čistírna odpadních vod – železobetonový dvoulinkový kombiblok s nadstavbou provozního domku, technologie Hydrotech a.s.
Pod stávajícími komunikacemi bylo provedeno několik protlaků.

Harmonogram prací byl zhotovitelem plněn dle Smlouvy o dílo a v požadované kvalitě. Vyjadřujeme tímto plnou spokojenost s pracovními výsledky výše uvedeného dodavatele.

Stavební práce byly provedny řádně a odborně.

 

 

Objednatel:                                                                 Dobrovolný svazek obcí
Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
p. Petr Zálešák - předseda svazku