Projekt ,,Ochrana vod Povodí řeky Dyje" projekt D - region Třebíčsko ref. číslo ISPA 2001/CZ/16/P/PE/009

Projekt ,,Ochrana vod Povodí řeky Dyje" projekt D - region Třebíčsko ref. číslo ISPA 2001/CZ/16/P/PE/009             

RN stavby: 414 655 402,-Kč bez DPH

Zahájení: 11/2005

Dokončení: 11/2006

Místo provádění: Třebíčsko - Jaroměřice, Jemnice, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice 

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Roman Jiříček

Technický popis stavby

1A Náměšť nad Oslavou

          nová ČOV pro 8 000 EO, mechanicko-biologická, oběhová AN, skalní podloží, výškové převýšení až 8m, přeložky IS, stezky pro pěší, požadavek na zastřešení AN,DN a UN kalu, demolice stávající ČOV

1B Náměšť nad Oslavou

          jednotná síť, převážně z betonových trub, nové stoky nahrazující nevyhovující, napojení nové ČOV, 4x OK, 1x ČS s výtlakem, 3x VO, související investice II/399 - M.Šandery

2A - Jemnice

          intenzifikace ČOV pro 6 000 EO, v areálu stávající ČOV, za provozu, hrubé česle, lapák písku, ČS, demolice a výstavba nových AN, rek. UskN, odvodnění kalu s hygienizací a filtrem, DN, měrný žlab, technologie DZ

2B - Jemnice

          rekonstrukce stok v délce 2 280 m, částečně bezvýkopovou technologií, rukávcem i ručně, rozšíření stokové sítě v délce 260 m, chráněné obj.-hradby, rotunda, židovský hřbitov, 9 etap - dopravní obslužnost, Barchan, nový lapák písku včetně technologie

3A - Jaroměřice nad Rokytnou

          intenzifikace ČOV pro 6 965 EO, intenzifikace stávajících objektů za provozu, nově - LP, odvodnění, hygienizace, deponie kalu, povodňová čerpací stanice, dále jímka a rozvody provozní vody, nový měrný objekt

3B - Jaroměřice nad Rokytnou

          jednotná kanalizace z betonových trub, rekonstrukce a VČDP v délce 3 080 m, nové stoky v délce 875 m, 3ks nových OK, související investice - VO, chodníky, etapizace prací dle odsouhlaseného hmg

4B - Třebíč

          stoky rekonstruované otevřeným výkopem 3965m, rekonstruované bezvýkopově 669 m

          VČDP a přípojky UV 2148 m, nové stoky 43m, nově lapák písku na sběrači C, sedimentační šachta a VO na odlehčovací stoce, stoky v asfaltových a dlážděných komunikacích

9A - Moravské Budějovice

          intenzifikace ČOV pro13 600 EO, v areálu stávající ČOV, za plného provozu, UN rozdělena na UN a regeneraci kalu, AN - systém souběžně a za sebou, nová gravitační zahušťovací nádrž kalu, volitelná pasterizace, nově odstředivka

9B - Moravské Budějovice

          rekonstrukce stok v délce 4 280 m, rekonstrukce stávajících 11 OK, související investice-místní komunikace, chodníky, využití i bezvýkopových technologií, likvidace původních stok vybouráním, zalitím, kameninové a sklolaminátové potrubí

 

Akce byla realizována za spolufinancování z fondů EU. Harmonogram prací byl zhotovitelem plněn dle Smlouvy o dílo a v požadované kvalitě. Vyjadřujeme tímto plnou spokojenost s pracovními výsledky výše uvedeného dodavatele.

 

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

 

Objednatel:      Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči
                              Ing. Miloš Kokeš - tajemník svazu